SEMINARIUM prof. Coppingera

 

 

Seminarium
profesora Raymonda Coppingera
Historia naturalna psowatych, rozwój ewolucyjny, inteligencja, emocje i zachowanie się psów 16 i 17 kwietnia 2010, Zamek Królewski w Niepołomicach

 

Profesor Ray Coppinger jest emerytowanym profesorem School of Cognitive Science at Hampshire College in Massachusetts w USA. Przez niemal całe swoje zawodowe życie prowadził badania nad psami – ich przystosowaniem ewolucyjnym i biologicznym w odniesieniu do ras i typów, ze szczególnym uwzględnieniem psów zaprzęgowych i ich współpracy z człowiekiem w warunkach arktycznych.Profesor Coppinger i jego żona Lorna Coppinger są tworcami współczesnej teorii wyjaśniającej w jaki sposób psy wyewoluowały od wilków. Teoria ta wyjaśnia także w jaki sposób selekcja prowadzona przez człowieka pod kątem zachowania się doprowadziła do ukształtowania się typów psów, wpłynęła na ich wygląd i zachowanie oraz dlaczego to właśnie psy odniosły tak wielki sukces ewolucyjny.
Wykorzystując swoją naukową wiedzę, ogromne doświadczenie i rezultaty pracy całego życia profesor Coppinger prowadzi na całym swiecie kursy i seminaria poświęcone emocjom, inteligencji i kształtowaniu się zachowania fascynujących zwierząt jakimi są psy.
Jest także obecnie wykładowcą Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii.

Seminarium tłumaczone symultanicznie na język polski

 

Program Seminarium

Historia naturalna psa

  • Ilość psów na Ziemi jest imponująca. Większość z nich klasyfikowana jest przez Światową Organizację Zdrowia jako psy żyjące w sąsiedztwie człowieka (Neighborhood Dogs). Żyją one samopas w pobliżu ludzkich siedlisk i są częścią szerszej populacji wałęsających się psów.  Oznacza to, że większość psów na świecie funkcjonuje w obrębie stałej populacji, która zdobywa pożywienie, rozmnaża się i wiedzie życie w dużej mierze niezależnie od ingerencji człowieka. Badania tej właśnie populacji pozwalają nam przyjrzeć się nie tylko dynamice ich procesów życiowych i społecznych lecz także wyciągać wnioski na temat tego w jaki sposób psy ewoluowały i przystosowały się do warunków ludzkiej cywilizacji. Dają także wgląd w zachowanie się tych fascynujących zwierząt.

Etologia psa

  • Jest wiele sposobów badania zachowania się psów. Etologia określana niekiedy jako ekologia zachowania (ekologia behawioralna) lub genetyka behawioralna (behavior genetics) jest biologicznym podejściem do opisu zachowania. Większość ludzi zainteresowanych psami koncentruje się na modyfikacji ich zachowania, a tak zwany behawioryzm jest obecnie bardzo popularną metodą. Użycie klikera jako warunkowego sygnału nagrody jest właśnie techniką modyfikacji zachowania i uczenia psa poszczególnych reakcji lub zachowań. W przeciwieństwie do tego, osoby szkolące psy pasterskie, pointery lub inne psy myśliwskie bazują na wrodzonych charakterystykach zachowania się tych ras. Eksploracja takich właśnie specyficznych dla rasy wzorców zachowania się jest przedmiotem zainteresowania etologa.

Procesy poznawcze 1

  • Czy psy są inteligentne? Czy posiadają ‚umysł’? Czy są obdarzone świadomością? Czy kiedy border collie zagania owce robi to świadomie? Czy skoro zachowania pasterskie są uwarunkowane genetycznie czy istnieje potrzeba by pies był świadomy swojego zachowania? W jaki sposób możemy porównac psa do innych zwierząt pod względem takich cech jak świadomość siebie czy zachowania intencjonalne? Czy pies potrafi tworzyć obrazy umysłowe przedmiotów, które znikają? Kiedy mówimy psu żeby przyniósł piłke to czy tworzy on umysłowy obraz tej piłki i potrafi generalizować go na inne piłki czy po prostu zapamietuje konkretną piłkę i szuka jej kierują się zapachem?

Procesy poznawcze 2

  • Czym jest zabawa? Czy ma ona związek z inteligencją?

Czy psy są emocjonalne?

  • Czy psy przeżywają emocje? Czy emocje te są takie same jak emocje przeżywane przez ludzi? Większość naukowców jest zdania, że psy okazują strach czy niepokój, jednak nie zgadzają się z tym, że czują się winne lub potrafią kochać. Dla naukowców istotne jest by móc mierzyć w kategoriach ilościkowych i jakościowych zachowanie by określić jego znaczenie. Sądze, że możemy jednak wypracować model pozwalający zobrazować szerokie spektrum emocji zwierząt takich jak psy. Zależ to od tego w jaki sposób psychologowie behawioralni, neuropsychologowie i etolodzy zdefiniują emocje

Rozwój ewolucyjny

  • Spojrzyjmy na koniec na procesy uczenia się, rozwój i zachowanie w kontekście perspektywy ewolucyjnej zwanej w najnowszej literaturze traktującej o zachowaniu ewolucyjną biologią rozwoju. Spróbujmy poznać kilka terminów pozwalających zrozumieć złożoność zachowania zwierząt. Zachowania emergentne są jednocześnie proste i skomplikowane. Spróbujemy zrozumieć w jaki sposób wrodzone wzorce zachowania mogą ewoluować w czasie i przestrzeni w bardziej złożone formy zachowania.