Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego COAPE.pl

§ 1

 1. COAPE.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest COAPE Polska Andrzej Kinteh-Kłosiński. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9181454501, REGON 350761966.
 2. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w serwisie COAPE.pl.

§ 2

 1. COAPE.pl jest instytucją szkoleniową, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać kursy korespondencyjne oraz stacjonarne.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem COAPE.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy po zapoznaniu się z ofertą danego kursu wypełnić wskazany na tej stronie formularz zgłoszenia na kurs.
 2. Ceny kursów wskazanych na stronie serwisu COAPE.pl są cenami brutto, zawierają koszty dostawy oraz podawane są w złotych polskich lub w euro.
 3. Zamówiony kurs korespondencyjny zostanie dostarczony na adres wskazany przez Zamawiającego.
 4. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 5. Rozliczenia transakcji następują poprzez dokonanie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy
  COAPE Polska Andrzej Kłosiński, ul. Królewska 65a/1 30-081 Kraków
  ING Bank Śląski S.A. 50 1050 1445 1000 0092 1557 9302
  lub za pośrednictwem sklepu internetowego https://helpmydog.pl/sklep, akceptując wówczas warunki regulaminu sklepu.

§ 5

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek COAPE.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.
 5. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. W przypadku zamówienia kursu online lub pliku kupujący, który pobierze plik lub zaloguje się do platformy przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego od odstąpienia od zamówienia, traci prawa do zwrotu, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 7. W wypadku zamówienia produktu cyfrowego (webinarium) kupujący, który otrzyma zaproszenie z platformy na której będzie odbywało się szkolenie traci prawa do zwrotu, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  - o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta

§ 6

 1. Klient rejestrując się w serwisie COAPE.pl podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. COAPE.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. COAPE.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności.
 4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 5. Klient zapisując się na newsletter COAPE.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera COAPE.pl.