Bezdomne zwierzęta - zarządzenie schroniskiem lub organizacją prozwierzęcą

Powrót do strony głównej

Zarządzanie i praca w schronisku lub organizacji prozwierzęcej (46,5 h) - Szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) pomagające bezdomnym zwierzętom oraz kierowników schronisk dla zwierząt.

Moduły obowiązkowe:

 • Wybrane zagadnienia  prawnej ochrony zwierząt.
  Akty prawne normujące ochronę zwierząt w Polsce. Pojęcia i definicje (dobrostan, zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, Bezdomność). Historia ochrony prawnej – kształtowanie się pojęć, ochrona zwierząt w świadomości społecznej, kierunki zmian. Prawa i obowiązki służb i organów władzy. Zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. Ochrona zwierząt dziko żyjących, współpraca z organizacjami społecznymi. Prawa organizacji pozarządowych – ustawa o organizacjach pożytku publicznego, ustawa o ochronie zwierząt,, współpraca z samorządami, edukacja i kształtowanie procesów legislacyjnych, aktywne zapobieganie bezdomności i współpraca z organami władzy samorządowej.
  W tym module dowiemy się jakie akty prawne normują ochronę zwierząt w Polsce. Poznamy podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony prawnej zwierząt. Omówimy obowiązki służb mundurowych i organów władzy samorządowej wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, oraz przedstawimy możliwości i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi przy aktywnym zwalczaniu i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
  Ten moduł jest minimalnym pakietem wiedzy dla wszystkich wolontariuszy schronisk, organizacji pozarządowych oraz osób aktywnie wspierających ograniczanie przestępstw popełnianych na zwierzętach i pomagających ograniczać bezdomność zwierząt.
  Forma zajęć: Wykład 1,5 h
 • Podstawy wiedzy o zachowaniu psów. 
  Rozwój osobniczy psa, socjalizacja i habituacja, cechy zachowania i potrzeby związane z rasą lub typem psa, problemy z zachowaniem szczeniąt. Specyficzna sytuacja szczeniąt i zapobieganie problemom behawioralnym szczeniąt w schronisku. Socjalizacja jako szczególna forma opieki.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Potrzeby psów niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. 
  Ruch i aktywność. Stymulacja i uczenie się. Kontakt socjalny z człowiekiem. Relacje wewnątrzgatunkowe.
  Forma zajęć: Wykład  1h
 • Podstawy wiedzy o zachowaniu kotów.
  Podstawy wiedzy o zachowaniu się kotów. Terytorializm - organizacja terytorium kota, rodzaje znaczenia terytorium. Zasady nawiązywania kontaktu z kotem. Zabawa, pielęgnacja i karmienie. Najczęstsze problemy z zachowaniem się kotów i sposoby radzenia sobie z nimi. Opieka nad kotem -zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i behawioralnych kota. Postępowanie w wypadku ucieczka. Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
  Forma zajęć: Wykład  2h
 • Problemy związane ze stresem i problemowymi zachowaniami zwierząt w warunkach schroniska i sposoby radzenia sobie nimi.
  Przebywanie w schronisku jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania psów i kotów - warunki bytowe, zagęszczenie zwierząt, deprywacja potrzeb, zachowania stereotypowe, stan medyczny zwierzęcia a zaburzenia zachowania. Stres jest największym czynnikiem mającym wpływ na zwierzęta przebywające w ograniczonych warunkach schroniska. Dlatego ważna jest znajomość przyczyn oraz bliższych i dalszych skutków stresu psów i kotów schroniskowych w odniesieniu do ich zdrowia i zachowania, a także bezpieczeństwa i komfortu pracy ich opiekunów. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem w warunkach schroniska. Zachowania problemowe: strach i agresja. Przyczyny i źródła strachu. Zachowanie psa i zachowania kota wobec obiektu wywołującego strach. Postępowanie w sytuacji strachu w warunkach schroniska. Agresja jako naturalny wzorzec zachowania. Zachowania agresywne wobec człowieka. Agresja wobec innych zwierząt. Postępowanie z agresywnym psem lub kotem.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Adopcja psa ze schroniska. 
  Kryteria wyboru psa do adopcji - ocena psa w schronisku. Przygotowanie psa do adopcji poprzez naukę zachowań. Etapy adopcji. Pomoc w doborze zwierzęcia przyszłym opiekunom. Potrzeby behawioralne różnych typów i ras psów oraz możliwy wpływ tych potrzeb i wymagań na proces adopcji w kontekście ewentualnych niepowodzeń w przystosowaniu się do nowego domu. Problemy związane z adaptacją w nowym miejscu.
  Forma zajęć: Wykład, demonstracje i ćwiczenia 3h
 • Organizacja pracy wlasnej i ustalanie priorytetów.
  Opanowanie technik organizacji pracy i zarządzanie sobą w czasie. Ustalanie priorytetów. Planowanie celów i zadań krótko i długoterminowych. Zarządzanie przez cele.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 4h
 • Techniki komunikacji.
  Techniki komunikacji interpersonalnej w relacjach służbowych. Zastosowanie asertywnej komunikacji we współpracy.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 5h
 • Radzenie sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych.
  Charakterystyka sytuacji trudnych. Analiza i typologia sytuacji trudnych. Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych. Zarządzanie sobą i wykorzystanie zasobów w trudnych sytuacjach.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 4h
 • Zarządzanie konfliktem.
  Źródła i struktura konfliktu. Sposoby radzenia sobie i zarządzania sytuacją konfliktową.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 3h
 • Motywowanie siebie i innych - motywacja i automotywacja.
  Diagnoza motywacyjnego stylu DNA i sposoby motywacji, Motywacja wewnętrzna. Skuteczność motywatorów vs różnice generacyjne : Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Milennials
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 4h
 • Radzenie sobie ze stresem i ochrona przed  wypaleniem zawodowym.
  Stres, jego źródła oraz skutki. Techniki radzenia sobie ze stresem. Wypalenie zawodowe - charakterystyka i przeciwdziałanie. Ochrona przed wypaleniem zawodowym.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 5h
 • Podstawy zarządzania zespołem - moduł dla osób zarządzających zespołem.
  Delegowanie zadań i informacja zwrotna. Budowanie zaangażowania w zespole i rozwój pracowników. Psychologiczne procesy grupowe. Sytuacje trudne w pracy managera i sposoby radzenia sobie z nimi.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 8h

Moduły opcjonalne:

 • Schronisko dla zwierząt – przepisy prawa i wymagania.
  Wymagania dotyczące lokalizacji, wymagania dotyczące wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu pracy. Organizacja pracy w schronisku. Dobre praktyki. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Organizacja wolontariatu i zajęć edukacyjnych. Przykłady, zdjęcia, materiały video.
  W tym module przedstawimy i omówimy wszystkie aspekty prawne, lokalizacyjne i techniczne funkcjonowania schroniska dla zwierząt. Pomożemy w ułożeniu organizacji pracy w schronisku, zaplanujemy wspólnie przestrzeń schroniska, tak aby była jak najbardziej optymalna z punktu widzenia potrzeb zwierząt i realizacji celów adopcyjnych. Przedstawimy listę dobrych praktyk dotyczących zasad pracy ze zwierzętami. Omówimy współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, pozwalającą na efektywną organizację pracy oraz funkcjonowanie wolontariatu w schronisku.
  Forma zajęć: Wykład 1,5h
 • Praktyczne postępowanie i nauka zachowań psów.
  Nawiązywanie kontaktu i obchodzenie się z obcym psem. Podstawy skupiania uwagi, motywowania i pracy szkoleniowej z psem, Ocena psa w schronisku na podstawie zachowania. Zabawa i spacer z psem. Zasady bezpieczeństwa w kontaktach z psami i defensive handling.
  Forma zajęć: Demonstracja i praktyczna praca z psami 3h online + 8h (2x4h)  zajęć z psami
 • Style pracy i metody współpracy.
  Diagnoza własnego stylu działania w oparciu o DiSC Classic. Style działania i współpracy. Typologia partnerów w relacjach służbowych i współpracowników. Efektywne techniki komunikacji a style działania. Efektywność a style działania i współpracy.
  Forma zajęć: Wykład i ćwiczenia 4 h

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z zainteresowaną organizacją lub samorządem i jest zależny od ilości zgłoszonych uczestników.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo albo wypelniając poniższy formularz.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kinteh-Kłosiński - +48 607 427 171aklosinski@coape.pl 

Powrót do strony głównej

Formularz zgłoszenia na Bezdomne zwierzęta - zarządzenie schroniskiem lub organizacją prozwierzęcą

Administratorem twoich danych osobowych jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez COAPE Polska jak również do kontaktowania się z Tobą, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Pełna informacja o procedurach RODO jakie obowiązują w COAPE - kliknij TUTAJ
Akcpetuję regulamin COAPE.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i działaniach COAPE Polska.

Autor kursu

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Andrzej Kinteh-Kłosiński

Mgr psychologii, absolwent KUL, dyplom 1988. W latach 1989 - 1993 pracował jako psychoterapeuta w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie. W latach 1993-95 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Zdrowia Publicznego CM UJ. 2004-2005 podyplomowe studia w Centre of Applied Pet Ethology w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof Peter'a Neville'a. 2005 - dyplom Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training (COAPE) akredytowany przez National Open College Network of the United Kingdom. Członek COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers, członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wykładowca Instytutu Psycholigii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Pomysłodawca i twórca Serwisu Opieki Nad Zwierzętami PETSITTER.pl, autor licznych publikacji i poradników.

Katarzyna Urban

Katarzyna Urban

Doświadczony manager, doradca, trener, psycholog pracy i organizacji, coach, mentor wieloletni dyrektor personalny, z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, autorka publikacji naukowych oraz praktycznych tekstów dla profesjonalistów z branży HR; prelegent konferencji i warsztatów, pasjonatka psychologii społecznej oraz rozwoju opartego o naturalne talenty i mocne strony, psychologii pracy i organizacji (I/O Psychology), HR i zastosowań psychologii w zarządzaniu.
Ukończyła studia magisterskie w Middle Tennessee State University w USA, uzyskała tytuł magistra Industrial & Organizational Psychology w 2007. W roku 2003 ukończyła studia magisterskie uzyskując tytuł magistra z wyróżnieniem na Uniwersytecie Opolskim. Związana z pracą dydaktyczną i naukową na uniwersytecie Opolskim oraz pracą dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w latach 2004 - 2005. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym stypendystka Indiana University of Pennsylvania 2002 - 2003 oraz laureatka stypendium MT SHRM 2006.

Adwokat Anita Engler

Adwokat Anita Engler

Adwokat i członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania karnego. Trzyletnią aplikację adwokacką odbywała w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, kończąc ją egzaminem adwokackim zdanym bardzo dobrym wynikiem i otrzymując wyróżnienie. Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Toruniu, specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, jak również świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych. W ramach działalności pro bono współpracuje z Toruńskiem Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, w tym reprezentuje TTOPZ w postępowaniach administracyjnych i karnych wszczynanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.